دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : فتاح   ستوده نژاد

پست الکترونیکی : sotoudehnejad@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : بیولوژی سلولی و مولکولی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : ولورهمپتون (انگلستان)

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ایمونولوژی سلولی و مولکولی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : لستر (انگلستان)

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : ایمونولوژی پیوند

سوابق اجرایی

متخصص فلوسایتومتری بالینی و تحقیقاتیعضویت در جوامع علمی

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

Associated Editoral Board of journal of MO Immunologyنحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تحصصی زیست شناسی(ژنتیک-سلولی و مولکولی)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1394-02-01

فتاح ستوده نژاد

فتاح ستوده نژاد

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^